Dr. Vidiczky János – A vadászati jog lexikona

Dr. Vidiczky János - A vadászati jog lexikonaDr. Vidiczky János – A vadászati jog lexikona

Nyomtatta Kapisztrán-nyomda, Vác.

1930-as antik kiadás, 724 oldal kiváló állapotban.

A vadászatról szóló törvényünk megalkotása óta közel fél évszázad telt el. Nincs oly jogterület, amelyen ily hosszú idő alatt a folyton-folyvást fejlődő és váltakozó életviszonyok a fennálló jogszabályoknak módositását és kiegészítését ne tennék szükségessé. Természetes jelenség tehát, hogy az idők folyamán mind a szoros értelemben vett vadászati jog terén, mind az azzal összefüggő vagy érintkező jogterületeken számos rendelet bocsáttatott ki, továbbá hogy a törvényeknek és rendeleteknek értelmezése és a felmerülő különféle sajátos esetekre alkalmazása tekintetében az egész joganyagra kiterjedő, az észlelt hézagokat kitöltő terjedelmes joggyakorlat keletkezett.
Ha már most figyelembe vesszük, hogy a vadászati jogra vonatkozó, azt érintő vagy arra kiható rendeletek nem mindegyike tétetett közzé a Budapesti Közlönyben és a Rendeletek Tárában, úgy hogy azokat a Belügyi Közlönyben, a Pénzügyi Közlönyben és a Földművelési Értesítőben is keresni kell, sőt vannak oly lényeges, csak körrendeletben kiadott rendelkezések, amelyek az említett kiadványok egyikében sem jelentek meg: kétségtelen, hogy ebben a joganyagban eligazodni úgy az eljáró hatóságok, mint az érdekelt felek számára sok nehézséggel járó feladatot jelent. Ezzel a nehézséggel pedig mindaddig számot kell vetnünk, amig a mai közérdekü kívánalmaknak megfelelő uj vadászati törvény alkotása meg nem valósul.

20.000 ft

Dr. Vidiczky János - A vadászati jog lexikona 1930