Herman Ottó – A magyar halászat könyve I-II (1887)

Herman Ottó - A magyar halászat könyve IHerman Ottó – A magyar halászat könyve I-II.

Első kiadás! Háromszáz ábrával, tizenkét műlappal és kilencz kőnyomatú táblával illusztrálva. Nyomtatta a Franklin-Társulat Könyvsajtója, Budapest.

A legátfogóbb munka mely megjelent a magyar halászatroól es a magyarországi halakról.

1887-es eredeti kiadás. A két kötet egységes eredeti bordó vaszonkötésben, nagyon jó, stabil állapotban.

Elõszó:

“E könyv keletkezését az első szakasz, melynek czíme : «A könyv története», tüzetesen adja. Akad azonban még némely mondanivaló, a mely a könyv történetének keretéből kimaradt, de – úgy érzem – mindenesetre helyet kér magának.
A könyv szerzésénél két szempont vezetett. Be akartam bizonyítani, hogy a beható, eredeti kutatás a nemzetnek egyik, látszólag nagyon egyszerű foglalkozási körében is igen háladatos és, figyelmen kívül hagyva minden egyéb tanulságot, nyelv dolgában igen fontos; másfelől be akartam bizonyítani, hogy immár egy könyvet nemcsak szerzeni, hanem utolsó ízéig kiállítani is bírunk.
Az elsőre nézve következő megjegyzéseim vannak. Idegen szerzőkre csak ott voltam tekintettel, a hol azt a tudomány, mint közkincs, elkerülhetetlenné tette; így az őskor és ókor rövid jellemzésében; de kötelességem hozzá tenni, hogy a mennyiben némi önálló kutatásra is támaszkodhattam, ezekben is sok az önálló felfogás. Nem állítom, hogy nézeteim döntők, reménylem azonban, hogy meg van bennök az, a mi másokat behatóbb kutatásra serkenthet.
A magyarságra vonatkozó történeti rész oly adatokra támaszkodik, a melyeknek kifogástalan voltát nem vitatom. Jól tudom, hogy legkiválóbb történetíróink sok ((régi)) okiratról azt állítják, némelyről nyomós érvekkel bizonyítják is, hogy nem más, mint haszonlesésből vagy más tisztátalan forrásból eredő koholmány.”

160.000 ft

Herman Ottó - A magyar halászat könyve IIHerman halaszatHerman Ottó - A magyar halászat I-II.Herman Ottó - A magyar halászat könyve I-II.Herman Ottó - A magyar halászat könyveHerman Ottó - A magyar halászatHerman Ottó - halaszat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalom:
I. kötet
Bevezető
A könyv története
Az ember és a hal
A társadalom és a hal
A magyar ember és a hal
Történeti rész
A halászat őskora
Az őskor jellemzése
Az őshalász nyomai
Az őshalászat képe
Az ókor halászata
A vas kora
A magyar halászat multja
Az elhelyezkedés
A történeti mesterszavak
Halászbokor, kötés, felekezet
A régi “Piscina”
Vejsze
Vész
Czége
A füles varsa
Szóegyeztetés
Összefoglalás
Okiratos történet
A magyar konyha és tudomány
A régi magyar halászat képe
A magyar népies halásszerszám ősi elemei
A magyar történeti halásszerszámok
A czége
A vejsze
A varsa
Ősrégészeti és néprajzi vonatkozású magyar halászszerszámok
A háló- és fenékhorogsúlyok
A horgok és tűzsérek
A fentők
A szigonyok
A nádvágók
A ladik
A csikász szerszáma
Apró szerszám
Néprajzi szerszám
A magyar halászat szerszámjárása és a magyar halászélet
A magyar halászat szerszámjárása
A szerszámjárás beosztása
A hal a közhalász szemében
Higvizen való halászat
Rekesztő halászat
A kerítő halászat
Az öregháló
A kecsegeháló
A futtató vagy pirityháló
A szegénység kerítőhálói
A gyalom
Emelő halászat
Hajtóhalászat
Állító halászat
Kereső halászat
Vetőhalászat
Tapogató halászat
Hurokvető halászat
Szigonyos halászat
Horgászat
Jeges halászat
Összegzés
A magyar halászélet
A magyar halászember
Tihany
A “látott hal”
Rév-Komárom
Babonák
Hagyományos szabályok
Halfogás. Haljárás. Regula
Mesterszavak
A komáromi halászat története
Pákásztanya
A csikász
A szigonyos
A pöndörös
A kullogó
A “Zsidóutcza” tája
A kishalász
Halebéd
Hálóállítás
Székely halászok
A czigányhalász
Az orvhalász
A szerencse halász
A “fisér” és a “halárosné”
A “Pisztrángtudós”
Az igazi halászat
II. kötet
Természethistória
A hal és a tudomány
A hal a természet háztartásában
A hal ellenségei
A hal szervezetéről
A magyar édesvizekben élő halak rendszeres lajstroma
A magyar édesvizek halainak elterjedéséről
A magyar édesvizekben élő halak rendszeres átnézete
Csontoshalak
Vérteshalak
Szájtátó halak v. körszájúak
A fajok leírása
A magyar népies halászat mesterszótára
A magyarországi halak csoportos szótára
Szepességi és erdélyi német halnevek
Szláv halnevek (tót és horvát)
Oláh halnevek
Mesterszótár
Irodalom
Betűrendes tárgymutató