Déchy Mór – Kaukázus. Kutatásaim és élményeim a kaukázusi havasokban

DÉCHY Mór KaukázusDéchy Mór – Kaukázus. Kutatásaim és élményeim a kaukázusi havasokban

“Ebben a könyvben kaukázusi útjaimról számolok be. Az Alpok iránt érzett szeretet, amelyeknek havas hegyormait érintettem abban az időben, amikor még kevesen vállalkoztak a jégárak bejárására, és a magas hegyi régiókba való behatolás felfedező utazás számba ment: ez a szeretet vitt engem a messze Himálájába, a fagyos Kaukázusba és a Föld más hatalmas hegységeibe. Feladatom volt magasabb célok szolgálatába állítani Európán kívül eső havasok kikutatásában az Alpok hasonló vagy azonos jelenségeiben való avatottságot s ama veszélyek és nehézségek ismeretét, amelyekkel a magas hegyek vándorának szembe kell szállania. A magasabb öveiben még ki nem kutatott, szinte merőben érintetlen Kaukázus hegységébe tett utazásaim céljául tűztem ki a fizikai földrajzi viszonyokra vonatkozó ismereteink bővítését s a kaukázusi hegyrendszer szemléltetését, írásban és képben.
Vizsgálódásaim szorosabb körén kívül estek a néprajzi, embertani és régészeti kutatások. Meg kellett azonban emlékeznem azokról a néptörzsekről, amelyeknek lakóhelyeit a völgyeken keresztül való útjaimban érintettem, mert a természeti jelenségek keretét alkotják a köztük lefolyó emberi életnek. És sehol sem annyira nyilvánvaló az okozati kapcsolat a természet és az ember között, mint éppen a Kaukázusban.
Engem és útitársaimat fokozott mértékben érdekeltek ezek a néptörzsek ama kérdés folytán, hogy a Kaukázus alján végighullámzó népvándorlás idején nem verődtek-e vájjon a hegyek közé velünk magyarokkal rokon törzsek avagy néptöredékek és mennyiben mutathatók ki ott esetleg még nyomai a mi őseinknek, akik hosszabb tartózkodás után Magyarország felé vették útjokat. Utazásaimban elvetődtem a hegység legrejtettebb zúgaiba s érintkezésbe jutottam az ott élő sokféle néptörzs legnagyobb részével. Nem nyilvánítottam ugyan hangosan, hogy ennek a kérdésnek a tanulmányozása, még kevésbbé, hogy a megfejtése lett volna az a cél, amely engem a Kaukázusba vezérelt, de amint én, úgy részben talán útitársaim is figyelmet fordítottak reá.”

A mai napig a legátfogobb munka ami megjelent a Kaukázusról. Déchy utja során vadászattal is töltötte idejét és hasznos részleteket jegyzett fel a Kaukázusban elöforduló vadfajtákról.

Szerző fényképfelvételei alapján készült tizenhat réznyomatú táblával, hat körképpel, kétszázharmincöt szövegképpel, öt geológiai szelvénnyel és a kaukázusi magashegység részletes térképével. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása.

478 oldal. Budapest. 1907-es elsõ és egyetlen kiadás. Aranyozott egészvászon kötésben jó stabil állapotban. Rendkivül ritka. Előjegyezhető

Kaukázus vadászatDÉCHY Mór KaukázusDÉCHY Mór KaukázusDÉCHY Mór KaukázusKaukázus vadászat