Cserszilvásy Ákos – A Vadászat Mestere 1896

Cserszilvásy Ákos – A Vadászat MestereCserszilvásy Ákos – A Vadászat Mestere

Önképző gyakorlati utmutatás a vadászat kedvelői számára. Vagyis rövid foglalatja mindazon elméleti szabályoknak melyek megtanulása s megtartása mellett a vadászatot bárki a siker gyönyörével gyakorolhatja. Saját és egy ötven éves vadász tapasztalataiból s jeles kutfők nyomán írta  Cserszilvásy Ákos.

1896-os 4. átdolgozott és bővített kiadás- Eredeti kötésben kiváló állapotban. Ritka 19. századi korai vadászkönyv.

Előjegyezhető

A könyv előszava:

Az alábbi – ezelőtt 22 évvel irt – előszót, noha némely állításai, mint az, mely vadászati műnyelvünk s ebbeli szakirodalmunk- kezdetlegességére vonatkozik, meglehetősen túlhaladottaknak tekinthetők, mindazáltal mégis, csaknem szó szerint, meghagyandónak véltem e mű elején, főleg azért, mert azt hittem, hogy az olvasóra is örvendetes benyomást tend, ha ezen már félig-meddig történelemadatszerű elmélkedést olvasva, összehasonlítva a jelent az oly közel múlttal, fölkiálthat, hogy ime, hála égnek, e téren is csak haladtunk már észrevehetőleg; az óhajtás, mely itt kifejezve lőn, immár jó részben teljesült; vadászati irodalmunk föllendült, nyelvművelésünk ez ága gyors fejlésnek indult, szóval, közművelődési haladásunk e téren is közel áll ahhoz, hogy e részben is az európai színvonalba sorakozzunk.
De épen azért, mert még csak közelítünk ahhoz, nem szabad megállapodnunk, s ez a másik ok, a miért ez előszóban közölt buzdítás nem évült el egészen, annak mellőzését nem tartanám időszerűnek.
A mi e munka többi lényeges tartalmát illeti, annak, úgy hiszem, csak alapossága mellett bizonyít a körülmény, hogy jelentősebb módosításokra nem szorult.
A vadászat az emberiségnek egyik legősibb, legmaradóbb természetű foglalkozása, melynek alaptörvényei évezredek múlván sem változnak.