Almásy György – Vándor Utam Ázsia Szívébe

Almásy György - Vándor Utam Ázsia SzívébeDr. Almásy György – Vándor Utam Ázsia Szívébe

226 szövegközti képpel, 18 táblával, 3 szines képpel és térképvázlattal.

Monumentális útleírás a híres magyar utazótól és felfedezőtől.

“Az 1900. évben végzett közép-ázsiai expedicziómról szóló útleírás feladatául tűztem ki, hogy az utazás szakbeli eredményeinek tudományos feldolgozásától függetlenül, népszerű alakban tárgyalja az expediczió lefolyását, mindamellett azért kimerítő és tágra szabott keretével a tudományos eredményeknek mintegy kiegészítő, bővebben magyarázó részét alkossa.
Már kezdettől fogva kettős kiadást terveztem: egy magyar kiadást, a hazai közönség számára és egy német nyelvűt, a külföldnek szólót. Arra azonban gondolni sem mertem, hogy a magyar kiadás előbb jelenhessék meg, mint a német, sőt úgy vélekedtem, hogy amaz csakis akkor jöhet létre, ha a szövegbeli rajzok dúczait és drága műmellékleteit a német kiadótól kölcsön veheti. Ez okból az útleírást először németül írtam meg a külföld számára.
Az 1901 február havában a Magy. Tudományos Akadémián előterjesztett jelentésem s a Természettudományi Társulatban tartott népszerű előadásom után azonban a Társulat választmányában az az elhatározás érlelődött meg, hogy a magyar aegis alatt megindult s befejezett expediczió magyar jellegéről magának az útleírásnak is tanúskodnia kell s e szerint a magyar kiadásnak előbb kell megjelennie, mint a német nyelvűnek. A mű megjelenését gyorsítandó, a kézirat magyarra fordításával ajánlatomra dr. Cholnoky Jenő tisztelt barátom bízatott meg, a kinek fáradságos munkájáért e helyen is hálás köszönetemet fejezem ki.
A magyar szöveg elkészültéig, Koszkol Jenő kedves barátom segítségévvel, rendbe szedtem a képanyagot, a mi csak az okból is nehéz és különösen fáradságos munkát jelentett, mert fénykép-felvételeim – az utazással járó sok nehézség miatt is – nem sikerülhettek valamennyien egyformán.”

Néhány fejezetcím a könyvből:

Utazás ladikon az Ili deltája felé

A kara-kirgizek között

A vadjuhok hazájában

A kínai határon stb.

Budapest, 1903-as kiadvány, első és egyetlen kiadás.

ALMÁSY GYÖRGY e művében Könyvkiadó Vállalatunk aláírói oly kiadványt vesznek, melyet egytől-egyig eredeti illusztrácziói, szines és feketenyomású mellékletei, gazdag és tanulságos tartalma, élvezetes szövege s egész kiállítása a legelsőrendű sajtótermékek sorába emelnek.
Midőn a szerző, haza térve nagy áldozattal rendezett expedicziójáról, eredményeit összefoglalta és Társulatunknak kiadásra felajánlotta, Könyvkiadó Bizottságunk, meggyőződve, hogy e mű Ázsiának egyik sem földrajzi, sem természetrajzi szempontból eléggé nem ismert részére vonatkozólag számos új adattal gazdagítja a tudományt, másrészt érezve, hogy oly ritka eset, hogy nagy tudós áldozatot hoz a tudománynak: bizonyos erkölcsi kötelességgel ajánlotta kiadásra a Választmánynak.

737 oldalas, eredeti bordó aranyozott kicsit kopottas egészvászon kötésben, Jó, stabil állapotban. 60.000 ft
Almásy György - Vándor Utam Ázsia Szívébe elso kiadasIMAG0316IMAG0317IMAG0318